Xiao-Dong Jiang 's homepage:

Education:Publications:

Xiao-Dong Jiang, Xu-Long Wang, Yan Sun, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang. (2008)
NMDA modulation of GABA transporter current in carp retinal horizontal cells.
BRAIN RES. 1240: 105-110.

Xiao-Dong Jiang, Xu-Long Wang, Yan Sun, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang. (2008)
NMDA-receptor-initiated modulatory effect on GABA transporter current: experiment and modelling.
IEEE. P975-978.

Xiao-Dong Jiang, Yan Sun, Xu-Long Wang, Hai-Qing Gong & Pei-Ji Liang. (2009)
Suppression of -aminobutyric acid transporter current by activation of ionotropic glutamate receptors on retinal horizontal cells.
ACTA PHYSIOLOGICA SINICA , 61(4): 299-304.